Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji w 2020 r. zadania publicznego: Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla około 54 uczestników projektu „Akcja - aktywizacja”
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji w
2020 r. zadania publicznego: Realizacja usług aktywnej
integracji o charakterze zawodowym dla około 54 uczestników
projektu „Akcja - aktywizacja”
04.03.2020 więcej
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego „Program wsparcia dla osób niepełnosprawnych - 25 plus" z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie od 16 marca 2020 do 31 grudnia 2020 r.
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji
pozarządowych i podmiotów wymienionych w ustawie o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie
realizacji zadania publicznego „Program wsparcia i
rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych - 25 plus" z zakresu
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie od 16
marca 2020 do 31 grudnia 2020 r.
04.02.2020 więcej
Bezpłatny program profilaktyki sportowej - Zdrowie i Charakter - Muaythai Przeciw Narkotykom i Dopalaczom w powiecie mikołowskim
Bezpłatny program profilaktyki sportowej - Zdrowie i Charakter -
Muaythai Przeciw Narkotykom i Dopalaczom w powiecie mikołowskim
30.01.2020 więcej
Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.
Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadania
publicznego z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie
oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących
przemoc w rodzinie.
29.01.2020 więcej
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu mikołowskiego w 2020 roku.
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania
publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy
prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
oraz edukacji prawnej na terenie powiatu mikołowskiego w 2020
roku.
05.11.2019 więcej
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego „Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z Powiatu Mikołowskiego z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub głębokim i wielorakimi niepełnosprawnościami sprzężonymi”.z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie od
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji
pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie
realizacji zadania publicznego „Organizacja wypoczynku letniego
dzieci i młodzieży z Powiatu Mikołowskiego z
niepełnosprawnością intelektualną i ruchową w stopniu
umiarkowanym lub znacznym lub głębokim i wielorakimi
niepełnosprawnościami sprzężonymi”.z zakresu działalności
na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie od 24 lipca 2019 r.
do 31 sierpnia 2019 r.
28.06.2019 więcej
Bezpłatny program profilaktyki sportowej- Zdrowie i Charakter - Muaythai Przeciw Narkotykom i Dopalaczom w powiecie mikołowskim
Bezpłatny program profilaktyki sportowej- Zdrowie i Charakter -
Muaythai Przeciw Narkotykom i Dopalaczom w powiecie mikołowskim
17.01.2019 więcej
OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadania: Prowadzenie oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie w 2019 roku.
OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadania: Prowadzenie
oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych wobec osób stosujących
przemoc w rodzinie w 2019 roku.
16.01.2019 więcej
Konkurs ofert:prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu mikołowskiego w 2019 r.
Konkurs ofert:Powierzenie realizacji zadania publicznego w
zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej,
świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz
edukacji prawnej na terenie powiatu mikołowskiego w 2019 r.
25.10.2018 więcej
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2018/2019 r. zadania publicznego: Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla około 54 uczestników projektu „Akcja - aktywizacja”
Zarząd Powiatu ogłasza: Otwarty konkurs ofert na wsparcie
realizacji w 2018/2019 r. zadania publicznego: Realizacja usług
aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla około 54
uczestników projektu „Akcja - aktywizacja” dla organizacji
pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
statutowo działających w obszarze pomocy społecznej, w tym
pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób organizacje
pozarządowe oraz jednostki w rozumieniu ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie ( Dz. U. z 2018 r., poz.450), zarejestrowane w
Polsce
04.10.2018 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się