Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Oferta na mały grant "RONIN" Łaziska Górne
Oferta na mały grant "RONIN" Łaziska Górne
20.07.2022 więcej
Zarząd Powiatu Mikołowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego: „Program wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych – 25 plus
Zarząd Powiatu Mikołowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla
organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego:
„Program wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych
– 25 plus
02.12.2021 więcej
OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: PROWADZENIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY DLA OSÓB PRZEWLEKLE PSYCHICZNIE CHORYCH I OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO
OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadania publicznego z
zakresu pomocy społecznej pod nazwą: PROWADZENIE
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY DLA OSÓB PRZEWLEKLE PSYCHICZNIE
CHORYCH I OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ NA
TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO
28.10.2021 więcej
OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: PROWADZENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH FIZYCZNIE NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO
OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadania z zakresu pomocy
społecznej pod nazwą: PROWADZENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH FIZYCZNIE NA TERENIE POWIATU
MIKOŁOWSKIEGO
28.10.2021 więcej
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu mikołowskiego w 2022 roku.
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania
publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy
prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
oraz edukacji prawnej na terenie powiatu mikołowskiego w 2022
roku.
20.10.2021 więcej
Zarząd Powiatu Mikołowskiego ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej "Asystent osoby z niepełnosprawnościami, jako świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie i wspomaganie niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami w 2021 roku".
Zarząd Powiatu Mikołowskiego ogłasza otwarty konkurs na
realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
"Asystent osoby z niepełnosprawnościami, jako świadczenie
usług wspierających, które mają na celu umożliwienie i
wspomaganie niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami
w 2021 roku".
14.04.2021 więcej
OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO : "Wirtualny Batutowy Koszyk Zdrowia"
OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO : "Wirtualny Batutowy
Koszyk Zdrowia"
10.03.2021 więcej
OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO : „Bezpłatny program profilaktyki sportowej – Zdrowie i Charakter – Muaythai Przeciw Narkotykom i Dopalaczom w powiecie mikołowskim”.
OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO : „Bezpłatny program
profilaktyki sportowej – Zdrowie i Charakter – Muaythai
Przeciw Narkotykom i Dopalaczom w powiecie mikołowskim”.
03.03.2021 więcej
ZARZĄD POWIATU MIKOŁOWSKIEGO ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadania: prowadzenie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie w 2021 roku.
ZARZĄD POWIATU MIKOŁOWSKIEGO ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT na
realizację zadania: prowadzenie oddziaływań korekcyjno –
edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie w 2021
roku.
03.02.2021 więcej
Zarząd Powiatu Mikołowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego: „Program wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych – 25 plus
Zarząd Powiatu Mikołowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla
organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego:
„Program wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych
– 25 plus
26.01.2021 więcej
123

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..